ข่าวกิจกรรม

วัดป่าเขาล้อม : เช่าพัดลมไอน้ำ

13 ม.ค. 2555 (อ่าน 2021 )

เช่าพัดลมไอน้ำ เช่าพัดลมไอน้ำ เช่าพัดลมไอน้ำ เช่าพัดลมไอน้ำ
ซึ่งเป็นไปตามเพื่อสนองพระราชดำริ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่มุ่งปลูกฝังให้เด็กและเยาวชน ประชาชน มีคุณธรรมและจริยธรรม จิตสำนึกที่ดีงาม พร้อมนำหลักธรรมทางศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต