ข่าวสาร

มหาวิทยาลัยชีวิต สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน

18 มิ.ย. 2555 (อ่าน 1379 )

 พัดลมไอน้ำ พัดลมไอน้ำ เช่าพัดลมไอน้ำ
เช่าพัดลมไอน้ำ เช่าพัดลมไอน้ำ เช่าพัดลมไอน้ำ พัดลมไอน้ำ
พัดลมไอน้ำ พัดลมไอน้ำ เช่าพัดลลมไอน้ำ พัดลมไอน้ำ
พัดลมไอน้ำ พัดลมไอน้ำ พัดลมไอน้ำ เช่าพัดลมไอน้ำ
เวลา 17.14 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน” ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด"สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน" อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 โดยการสนับสนุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีแห่งชาติ มีการพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้ชื่อ "โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต" เพื่อเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านการพัฒนาคน พัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาอาชีพของชุมชน เปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาโท รวม 5 สาขาวิชา มีการจัดตั้งคลอบคลุมทั่วภูมิภาคในลักษณะเครือข่าย 35 จังหวัด มีนักศึกษากว่า 4,500 คน

โอกาสนี้ทอดพระเนตรผลงานของสถาบันการเรียนเพื่อปวงชนของจังหวัดต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน นำความรู้ ความสามารถและทักษะในอาชีพของตนมาบูรณาการกับความรู้จากแหล่งต่างๆ โดยมีการจัดกิจกรรมและทำโครงงาน มีอาจารย์เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ในระดับปริญญาตรีเปิดสอน 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาปรับวิธีคิด หรือกระบวนทัศน์, การจัดการชีวิต และการจัดการชุมชนในด้านต่างๆ ส่วนระดับปริญญาโท เปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และสาขาวิชาสุขภาพชุมชน ซึ่งสามารถนำบุคคลในครอบครัวเข้าร่วมเรียนได้