ข่าวสาร

วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานวันปิยะมหาราช

27 ต.ค. 2554 (อ่าน 1388 )

 วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯรัชกาลที่5ซึ่งทางราชการได้กำหนดให้เป็นวันสำคัญของชาติ เรียกว่า “วันปิยมหาราช” และกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการ  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เคารพรักของทวยราษฎร์  ทรงมีพระกรุณาธิคุณนานัปการ ทั้งในการปกครองบ้านเมือง และพระราชทานความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชนทุกหมู่เหล่า ทวยราษฎร์ทั้งปวงจึงได้ถวายพระนามว่า “พระปิยมหาราช” หรือ “พระพุทธเจ้าหลวง”

สำหรับพระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์มีมากมาย อาทิ การเลิกทาส / การปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดิน / การศึกษา / การประปา/ การไฟฟ้า/โทรเลข/โทรศัพท์ เป็นต้น  นอกจากนี้พระองค์ทรงโปรดการเสด็จประพาสต้นยิ่งนัก เพื่อทราบถึงความเป็นอยู่ของราษฎรในแต่ละพื้นที่  พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงตระหนักชัดเจนว่า “ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของแผ่นดิน”   สมควรที่บรรดาข้าราชการและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งหลาย จะได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อประชาชน เพื่อเป็นราชพลี  ด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ในพระองค์ท่านต่อไป